1. Poniższy regulamin, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów gabinetu „Centrum Dietetyki”, świadczącego usługi z zakresu doradztwa żywieniowego oraz usług dietetycznych, działającego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 72/74.
 2. Każdy Klient Centrum Dietetyki zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Za klienta uważa się każdą osobę korzystającą z usług Centrum Dietetyki.
 4. Klientem Centrum Dietetyki może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Gabinet Centrum Dietetyki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00.
 6. Kontakt z dietetykiem pomiędzy wizytami możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu: 884-033-711 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00) lub za pośrednictwem adresu e-mailowego: kontakt@dietetykacentrum.pl.
 7. Wszystkie usługi świadczone przez gabinet Centrum Dietetyki są odpłatne. Cennik usług oferowanych przez Centrum Dietetyki dostępny jest w siedzibie gabinetu oraz na stronie internetowej www.dietetykacentrum.pl.
 8. Opłaty za usługi świadczone przez Centrum Dietetyki pobierane są w dniu konsultacji, wizytę może poprzedzać zadatek, bądź należy uiścić płatność z góry za wybrany pakiet dietetyczny.
 9. W gabinecie płatność przyjmujemy gotówką.
 10. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. 884-033-711 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00), osobiście lub za pośrednictwem kalendarza online: http://dietdoctor.pl/gabinet/4425/centrum-dietetyki .
 11. Gwarancją rezerwacji terminu pierwszej wizyty, konsultacji lub pakietu dietetycznego jest wpłacenie zadatku w wysokości 50 zł (50 % wartości pierwszej wizyty) na konto bankowe o numerze: 46 1140 2004 0000 3502 7710 8890. Dane do przelewu: Centrum Dietetyki Katarzyna Winiarek, ul. Kilińskiego 72/74/U2. Tytuł przelewu: Pierwsza wizyta/pakiet dietetyczny miesięczny/ pakiet dietetyczny 3 miesięczny/konsultacja, data planowanej wizyty. Należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mailowy: kontakt@dietetykacentrum.pl, minimum na 48h przed planowaną wizytą, w przeciwnym razie wizyta może zostać anulowana. W przypadku, gdy pacjent nie pojawi się na wyznaczonej wizycie, zadatek przepada. Jeśli pacjent stawi się na wizycie, kwota zadatku jest odliczana od wizyty.
 12. Gwarancją rezerwacji terminu wizyty kontrolnej jest wpłacenie zadatku na wizycie poprzedzającej w wysokości 40 zł (50% wartości wizyty kontrolnej). W przypadku, gdy pacjent nie pojawi się na wyznaczonej wizycie, zadatek przepada. Jeśli pacjent regularnie stawia się na umówionych wizytach, kwota zadatku jest odliczana od ostatniej wizyty.
 13. Opłaty wynikające z pakietów dietetycznych należy uiścić w całości na pierwszej wizycie lub przed wizytą na konto bankowe o numerze: 46 1140 2004 0000 3502 7710 8890. Dane do przelewu: Centrum Dietetyki Katarzyna Winiarek, ul. Kilińskiego 72/74/U2. Tytuł przelewu: Pakiet miesięczny/3 miesięczny/miesięczna współpraca online, ew. data planowanej wizyty. Należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mailowy: kontakt@dietetykacentrum.pl, minimum na 48h przed planowaną wizytą, w przeciwnym razie wizyta może zostać anulowana.
 14. W przypadku rezygnacji z wizyty Klient ma obowiązek poinformować o tym pracownika Centrum Dietetyki, co najmniej trzy dni przed ustalonym terminem.
 15. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nadpłatę za wybrany pakiet.
 16. Klient korzystający z pakietów dietetycznych rezygnując na ostatnią chwilę z wizyty kontrolnej jest świadomy, że dana wizyta przepada. W przypadku, gdy Klient poinformuje pracownika Centrum Dietetyki minimum 3 dni przed planowanym terminem kontroli o rezygnacji z wizyty istnieje możliwość przesunięcia terminu spotkania. Nie ma możliwości odbioru wizyty po upływie ważności pakietu.
 17. Czas oczekiwania na jadłospis wynosi do 7 dni roboczych od wizyty. Termin ten może się wydłużyć w przypadku, gdy pacjent nie dostarczy na wizytę wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania jadłospisu lub nie dokona całkowitej płatności. Płatność za jadłospis pobierana jest w dniu wizyty poprzedzającej jego przygotowanie.
 18. Klient powinien poinformować specjalistę Centrum Dietetyki o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych. Przed przystąpieniem do korzystania z usług gabinetu Centrum Dietetyki Klient powinien ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 19. Klient jest świadomy, że ukrywanie istotnych dla dietoterapii informacji może mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia, za co Centrum Dietetyki nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Klient jest świadomy, że przygotowany dla niego program żywieniowy przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny oraz że dostarczone przez gabinet Centrum Dietetyki zalecenia dotyczące zmiany trybu życia nie są jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez klienta. Jednocześnie Klient jest świadomy, że zaproponowany plan żywieniowy wymaga od niego pracy i zaangażowania.
 21. Klient jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez Centrum Dietetyki materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 22. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2016r.